Polityka Prywatności

Informacje

w sprawie zbieranych danych osobowych

ESPERSEN KOSZALIN Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie (zwany dalej: ESPERSEN KOSZALIN) oraz ESPERSEN POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, na podstawie przepisu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „rozporządzeniem”), uprzejmie informuję, że:

 1. ESPERSEN KOSZALIN, ul. BOWiD 15,  75-209 Koszalin oraz ESPERSEN POLSKA, ul. Mieszka I 29, 75-124 Koszalin, są Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych;
 2. Dane kontaktowe Współadministratorów:
 1. ESPERSEN KOSZALIN – ul. BOWiD 15,  75-209 Koszalin, tel. +48 943 4 49 200, e-mail: rekrutacja.koszalin@espersen.com
 2. ESPERSEN POLSKA - ul. Mieszka I 29, 75-124 Koszalin, tel. +48 943 409 202, e-mail: praca@espersen.com
 1. Dane osobowe wskazane w podaniu o zatrudnienie, życiorysie (curriculum vitae), w szczególności imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, wizerunek, adres zamieszkania (adres do korespondencji), adresy e-mail, numery telefonów, poprzednie adresy miejsc pracy, zajmowane dotychczas stanowiska, wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, zainteresowania, hobby, osiągnięcia zawodowe i pozazawodowe, zostały zebrane za pisemną zgodą Pani/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia) w celach wskazanych w pkt. 4 poniżej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów (łącznie lub przez każdego z osobna) w celach związanych z obecną rekrutacją, jak i przyszłymi rekrutacjami do pracy u Współadministratorów;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane przez Współadministratorów na potrzeby prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na potrzeby prowadzenia przyszłych rekrutacji;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innych osobom, podmiotom, tylko i wyłącznie zaangażowanych w proces rekrutacji;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Współadministratorów danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sprostowania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie;
 7. Pani/Pan nie będą podlegać decyzji, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
 8. Jako Współadministratorzy danych osobowych ESPERSEN KOSZALIN oraz ESPERSEN POLSKA uzgodnili (w drodze odrębnego porozumienia) podstawowe zasady dotyczące wspólnego przetwarzania danych osobowych na potrzeby prowadzenia rekrutacji, tj.:
 1. każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego, przy czym możliwe jest również, że obowiązek ten będzie przez nich wykonywany wspólnie;
 2. każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest do wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia;
 3. każdy ze Współadministratorów jest zobowiązany do umożliwienia Pani/Panu wykonywania praw osoby, której dane dotyczą;
 4. w przypadku stwierdzenia przez Współadministratora naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, stosownego zgłoszenia w tym zakresie do organu nadzoru dokonana ten Współadministrator, który stwierdził przedmiotowe naruszenie;
 5. Współadministratorzy wspólnie prowadzą zbiór danych osobowych zawierający dane osób uczestniczących w procesie rekrutacji i każdy z ich z osobna, jak i wspólnie z drugim Współadministratorem, może korzystać z przedmiotowego zbioru na potrzeby procesu rekrutacyjnego;
 6. celem ułatwienia Pani/Panu kontaktów, Współadministratorzy ustalili wspólny punkt kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: e‑mail: praca@espersen.com;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 22, 00-193 Warszawa;
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz jedynie warunkiem przetwarzania przez współadministratorów Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w pkt. 4 powyżej. W konsekwencji, niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich niepodanie współadministratorom oznaczać będzie brak możliwości ich wykorzystania w celach określonych w pkt. 4 powyżej.