• Espersen Polska

Espersen Polska

5 listopada 2020 r.

ESPERSEN Polska Sp. z o.o.

Ul. Mieszka I 29 ; 75-124 Koszalin

NIP: 669-10-05-166

Regon: 010699995
Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000034201

 

Połączenie spółki Espersen Polska sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Espersen Koszalin sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505) spółki:

Espersen Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Mieszka I 29, 75-124 Koszalin, Polska, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034201, NIP: 6691005166, REGON: 010699995, kapitał zakładowy: 65.500.000,00 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy) złotych

oraz

Espersen Koszalin sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 15, 75-209 Koszalin, Polska, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239215, NIP: 6692402840, REGON: 320074864, kapitał zakładowy: 77.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów) złotych,

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych http://www.espersen.com/espersen/the-espersen-group/espersen-polskahttp://www.espersen.com/espersen/the-espersen-group/espersen-koszalin

 do publicznej wiadomości Plan połączenia, od dnia 5 listopada 2020 r., nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.

Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

plan połączenia